Landbruksfag

Vil du bli landbruker?

Landbruk er en næring med stort mangfold og lange tradisjoner. I et moderne samfunn stilles det store krav til yrkesutøvere i landbruket på områder som vedrører kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

De felles programfagene skal:

 • Legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i landbruksbedrifter.
 • Skal bidra til å utvikle allsidig kompetanse om både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt.
 • Skal fremme kunnskap om hvordan normer i arbeidslivet, regelverk, sikkerhets- og miljøtiltak og kvalitet på prosess og produkt setter rammer for yrkesutøvelsen.
 • Skal vektlegge bærekraftig forvaltning og sammenhenger mellom ulike typer landbruksproduksjon, ressursgrunnlag, ressursforvaltning og økonomisk utbytte.
 • Skal bidra til kompetanse som grunnlag for å delta i utvikling og omstilling av yrket og vurdere valg av økologiske eller konvensjonelle driftsmetoder i lys av dette.
 • Skal fremme kompetanse i etablering av nye næringsveier og yrker knyttet til landbruk i vid forstand.
 • Skal legge grunnlag for videre utdanning og videre kompetanseheving i tråd med prinsippene om livslang læring.

Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle ferdigheter basert på fagkunnskap og forståelse for natur- og ressursforvaltning. Videre skal opplæringen stimulere til kreativitet og tverrfaglig tenkning, vektlegge samarbeid med landbruksnæringen lokalt og legge til rette for at eleven kan utvikle selvstendighet gjennom praktiske aktiviteter. Eleven skal kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver, samarbeide med andre og ivareta miljø, etikk og dyrevelferd.

Fagbrev | Landbruk

Aktuelle arbeidssteder:

Daglig arbeid som agronom er drift av og/eller arbeid på landbrukseiendommer. Agronomens arbeidsplass er hovedsakelig knyttet til gårdsbruk, men også til større landbrukseiendommer og -bedrifter.

Kornåker med skurtresker i bakgrunnen
Sentrale arbeidsoppgaver:

Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon.
 • forvaltning av innmark og utmark.
 • bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler.
 • foredling av råvarer, markedsføring og omsetning.
 • driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling.
 • tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling.

Agronomen arbeider i nær kontakt med naturen, og må derfor kjenne godt til prosesser i naturen og ta hensyn til dem planlegging og i det daglige arbeidet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er agronom.

Læreplan:

Læreplanen for Vg3 Landbruksfag finner du her

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: