Skogfag

Vil du bli skogsoperatør?

Skogbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som behersker tradisjonelle og moderne driftsmetoder og har kompetanse innen næringsutvikling knyttet til skogressurser i et langsiktig perspektiv.

Skogfaget skal legge grunnlag for yrkeskompetanse knyttet til avvirking av skog og omsetning av tømmer, i tillegg andre skogprodukter på et internasjonalt marked. Videre skal faget bidra til å utvikle forståelse for forvaltning av skog og utmark som naturressurs. Faget skal gi innsikt i sammenhenger mellom biologisk produksjon, tålegrenser i naturen og menneskelig aktivitet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for yrkesutøvelse i en moderne skognæring. Opplæringen i skogfaget skal ha en helhetlig tilnærming med både et økologisk, et økonomisk og et individuelt perspektiv. Opplæringen skal fremme kompetanse innen produksjon av skog- og utmarkstjenester. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen får erfaring med arbeid under utfordrende natur- og klimaforhold, med avansert teknologi og knappe marginer der det er nødvendig å foreta raske og selvstendige vurderinger. Opplæringen i skogfaget skal legge grunnlag for videre kompetansebygging og er et utgangspunkt for livslang læring gjennom vektlegging av økologisk forståelse, ressursforvalting, yrkes- og næringsutøving og teknologi.

Fagbrev | Skogfag

Aktuelle arbeidssteder:

Som skogsoperatør kan du få jobb hos norske skogsbedrifter eller skogeiere, i kommunalt eller statlig skogvesen.

skogsrabeider med motorsag sager i tømmerstokk
Sentrale arbeidsoppgaver:

Skogfaget omfatter foryngelse (markberedning, planting og såing), ungskogpleie, tynning, hogst og kjøring av tømmer. Arbeidet kan utføres både manuelt og maskinelt.

Sentrale arbeidsområder er:

  • Bruk av hogstmaskin og lastbærer.
  • Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold.
  • Manuell hogst.
  • Utnytting og behandling av tømmer.
  • Etablering og pleie av skog – skogskjøtsel.
  • Natur- og miljøkunnskap

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skogsoperatør.

Læreplan:

Læreplanen i skogfaget Vg3 finner du her

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: